Mindfulness Symposium 2022

Donderdag 10 februari 2022 
van 10 tot 17.30 uur via zoom

Online-event

Thema: Mindfulness en Vertrouwen in het Leven

Mindfulness is een proces van meer en meer vertrouwd worden met wat zich aandient, met wat we tegenkomen. Prettige dingen, ook onprettige dingen. Met open, milde aandacht aanwezig zijn. Bij onprettige dingen is er makkelijk de neiging ze te omzeilen.

We houden ons graag vast aan zekerheden in deze onzekere wereld. We leren balanceren tussen deze twee.

Door de golven van het leven aan te gaan, worden we meer en meer VERTROUWD met de vele facetten van het leven, met de doenbaarheid, soms en soms ook niet. We leren omgaan met wat zich voordoet. Soms pakken we de dingen aan, heel doelgericht. Soms staan we even stil om op adem te komen, te zien waar we staan …

We leren al doende balanceren tussen de onzekere wereld en de zekerheid die we willen. Gaandeweg weten we dat balanceren kan … zo groeit vertrouwen in het leven….

Dit vijfde symposium richt zich daarom naar alle volwassenen en adolescenten. Werk je in de hulpverlening, in het onderwijs? Studeer je nog?  Ben je geïnteresseerd in mindfulness als ouder, als mens vanuit een persoonlijke interesse? Iedereen is van harte welkom. Het aanbod aan workshops is erg ruim. We richten ons in deze editie expliciet naar iedereen, zowel naar de professional in het onderwijs en de zorg als naar de geïnteresseerde beoefenaar van mindfulness.

Programma

Voormiddag

10.00 uur: Welkom door:

 • Jan Jacobs voorzitter Mindfulnessvereniging vzw
 • Prof. dr. Katrien Bombeke (UA)                   

10.10 uur: Dr. Edel Maex: psychiater en meditatieleraar

10.40 uur: Prof. dr. Filip Raes: KU Leuven, mindfulnessonderzoek en medewerker van het Leuven Mindfulness Center

11.10 uur: Pauze

11.30 uur:

 • Dr. Jan De Vos: kinder- en jeugdpsychiater en mindfulnesstrainer
 • Dr. Marc Van Steenkiste: psychiater en mindfulness- en compassietherapeut

12.10 uur: gesprek en interactie

12.30 Pauze


Namiddag

2 keuzes uit een reeks van 17 workshops

 • De praktische toepassing van Mindfulness in het leven; in de
  opvoeding, de zorg en het onderwijs.

13.30 tot 14.45 uur: workshop 1

14.45 – 15.05 uur: pauze

15.05 tot 16.20 uur: workshop 2

16.20 uur: afronding

Workshops

Alle doelgroepen met de focus op het thema


1. Sleutels naar vertrouwen. De basisattitudes van mindfulness belicht.

Mindfulness gaat dieper dan het aanreiken van een methode om stress te reduceren en meer rust te vinden in je hoofd. Het raakt aan ons diepste mens zijn. Hoe staan we in het leven? Kunnen we nog vertrouwen vinden in het leven en in de wereld van vandaag? Hoe doen we dat? We gaan onze gewoonte energie, onze reactiviteit onder ogen zien en nieuwe wegen belichten en verkennen van omgaan met wat op ons pad komt.
Mindfulness als attitudetraining naar een vrijer bestaan
.

Marleen Van den Bosch is verbonden aan University Colleges Leuven-Limburg: mindfulness voor personeel. Ze is werkzaam als gesprekstherapeute, mindfulnesstrainer, supervisor, stress en burnoutcoach.

                 

2. Mindful omgaan met verlies en rouw

Bij ‘rouw’ denken we vaak spontaan aan de dood, maar er zijn veel andere vormen van verlies. In de loop van ons leven worden we allemaal geconfronteerd met verlieservaringen en toch weten we niet altijd hoe omgaan met rouw, noch onze eigen rouw, noch die van anderen. In deze workshop kijken we samen naar wat rouwen eigenlijk is en hoe mindfulness ons kan helpen om ermee om te gaan.

Dominique Guiette is mindfulnesstrainer bij de federale overheid en workshopbegeleider verlies- & rouwondersteuning.


3. Mindfulness en eenzaamheid
 

Iedereen voelt zich wellicht als eens eenzaam, zelfs al ben je goed omringd. ‘Eenzaam zijn’ kan betekenen dat je alléén bent (lijfelijk), maar ook dat je alléén staat (gedachte-mening). Dat kan best heftig aanvoelen. Maar het kan tevens erg interessant worden als je via de poort van je eenzaamheid dichter bij jezelf kan komen. In deze workshop kijken we naar hinderpalen. Kan meditatie eenzaamheid verzachten of is eenzaamheid net een goede aanloop naar meditatie? 

Hilda Poleunus is adviseur bij de Fod Bosa (beleid en ondersteuning – federale overheid), begeleider van diverse mindfulnesstrajecten: mediation – mindful peercoaching – mindfulness in de communicatie – mindful met pensioen – mindful coachen
 

4. Heartfulness, Mateloze Mildheid voor je Innerlijke Criticus  

Zelfkritiek, kwaad-zijn op jezelf of jezelf geen rust gunnen, zijn mogelijke manieren waarop een Innerlijke Criticus zich laat horen, voelen of zien. Soms kan hij scherp uit de hoek komen. Met zelfverwijt, zelfhaat of zelfdestructie gaat hij nog een stapje verder. Contact maken met je Innerlijke Criticus is niet vanzelfsprekend en dikwijls heel confronterend. Daarom nodigen we de Compassievolle Metgezel uit, een bekende figuur in de Compassie of Heartfulness cursus. We oefenen in mateloze mildheid ook op moeilijke momenten, een basisvaardigheid van Mindfulness en Heartfulness.

Beja Pingnet is trainer Mindfulness/Heartfulness en psychotherapeute in haar eigen praktijk in Schoten. Ze is master in natuurkunde en volgde meerdere langdurige opleidingen over persoonsgerichte en relationele thema’s: Eigenwaarde, Zelfzorg, Perfectionisme en Omgaan met emoties..


5. Mindfulness, Compassie en Trauma

Het is beter te spreken over ‘integratie’ dan over ‘verwerking’ van een traumatische voorgeschiedenis. Posttraumatisch lijden betekent vaak in de greep zijn van schaamte, gevoelens van onwaardigheid of zelfhaat. Delen van de eigen persoonlijkheid en dus ook van het eigen potentieel worden min of meer gedissocieerd. Zeker trauma’s als gevolg van misbruik geven vaak een problematische relatie met het lichaam. Deze elementen zijn moeilijk op een inzichtelijke manier te beïnvloeden. Mindfulness en compassie reiken heel wat mogelijkheden aan om onze gevreesde en vaak gemeden delen op een liefdevolle manier tegemoet te treden waardoor ze terug kunnen geïntegreerd worden in de continuïteit van ons leven. In deze workshop verkennen we deze mogelijkheden in de praktijk. 

Marc Van Steenkiste is psychiater. Hij werkt reeds 15 jaar met Mindfulness en Compassie in het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius Zoersel. Het gaat daarbij vooral om mensen met depressie en zogenaamde persoonlijkheidsproblemen waarvan de achtergrond vaak traumatisch is.


6. In stilte tot stand komen. Meditaties in een druk bestaan.  

Wat is mindfulness eigenlijk? Het laat zich moeilijk in woorden vatten. In het bijzonder wanneer het om het wezen, het hart, van mindfulness gaat.
Onlangs werd ik getroffen door hoe componist Jan Swerts muziek omschrijft: ‘Muziek is stilte tussen de noten’. Of anders gezegd: muziek komt in stilte tot stand dankzij de noten.
Een metafoor voor mindfulness. In mindfulness ontmoet je de stilte niet ergens teruggetrokken op een berg. Wel in het volle leven, in de drukte van een vol bestaan, dankzij ‘de noten’ en de stilte die net daarin vervat zit.
Zoals in muziek noten en stilte onafscheidelijk zijn, zo zijn ook drukte en stilte onafscheidelijk wanneer we leven in volle aandacht.
Zo nodigt de vraag ‘Hoe is het met u, nu?’ uit om met mildheid stil te staan bij wat er zich ook aandient, nu. Een eenvoudige vraag, en tevens een moeilijke. Stilstaan –voor even- te midden van een druk bestaan vergt moed en discipline, en bereidheid om ons te laten vinden door de stilte.

In deze workshop verkennen we hoe we stilte in een druk bestaan ontmoeten. We zitten samen, we mediteren, we beluisteren muziek, we lezen poëzie, we delen met elkaar, we komen in stilte tot stand. De enige voorwaarde om deel te nemen, is het leiden van een druk bestaan.

Jan De Vos is (kinder- en jeugd)psychiater, systeemdenker,  psychotherapeut en mindfulnesstrainer, verbonden aan MFC Ave Regina te Lovenjoel, en freelance supervisor in meerdere voorzieningen voor jeugdzorg.


7. Leren mediteren  

In deze workshop krijg je een aanzet tot  leren mediteren. Meditatie is de basistechniek van het werken met Mindfulness. Meditatie is heel eenvoudig: stil worden, je geest en je hart openen , aanwezig zijn.

Dr. Edel Maex is psychiater en meditatieleraar, oprichter van Leven in de Maalstroom en de Stresskliniek van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.

Onderwijs


Kleuter- en basisonderwijs


8. Een sterker zelfbeeld stimuleren in de klas

Kinderen stellen soms moeilijk gedrag, thuis of op school. Ze zijn prikkelbaar en opstandig of net heel teruggetrokken en onzeker. Vaak huist er onderliggend een laag zelfbeeld, het is een signaal dat het kind zich niet goed voelt. Binnen het druk lespakket is er soms te weinig tijd en aandacht om hen aan te leren hoe ze kunnen omgaan met tegenslagen, moeilijkheden, ruzies, emoties. Met mindfulness in de klas kunnen we kinderen helpen om meer in zichzelf te geloven, een stevige basis in zichzelf, los van prestatie of gedrag. Geen quick fix, maar een doorgetrokken zorg, aandacht en opmerkzaamheid tijdens het lesgeven. Met zorg voor het kind, maar ook voor de leerkracht leer je een aantal concrete oefeningen om mee aan de slag te gaan.

Rose Baudoncq is klinisch psycholoog, heeft 8 jaar in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt en is sinds kort volledig zelfstandig aan de slag om mindfulness meer beschikbaar te stellen voor gezinnen en scholen. In haar thuispraktijk Mindfulnest te Gent biedt ze naast therapie ook 8 weken mindfulness trainingen voor ouders en kinderen. Ze ontwikkelde ook een video aanbod over mindfulness voor scholen en gezinnen.


Secundair onderwijs


9. Mindful communiceren met jongeren (verbindende communicatie)

Verbindende (geweldloze) communicatie is een vorm van mindful communiceren waarbij je authentiek je boodschap leert verwoorden zonder de ander te kwetsen of in conflict te raken. Dit gedachtegoed van Marshall Rosenberg verwijst naar een taal, houding en bewustzijn die bijdragen aan meer verbinding en minder conflicten. In deze workshop kan je ontdekken hoe mindful communiceren bijdraagt aan betere relaties met je leerlingen en meer verbondenheid op school.

Anouk Vroemans is leraar en leerlingbegeleider in het S.O, Pius X-Instituut Antwerpen. Ze geeft trainingen in mindfulness, verbindende communicatie en herstelgericht werken (HERGO-moderator). Zij is tevens medewerker van de vzw Mindfulnessvereniging.


10. Luistercirkels: leerlingen faciliteren empathie en dialoog met jongere leerlingen (project Bruggenbouwers)

Een luistercirkel is een methodiek in mindful communiceren waarbij jongeren en leraars samen komen om te delen wat hen bezighoudt. Een facilitator leidt het gesprek waarbij veiligheid en structuur belangrijk zijn. Een cirkelgesprek draagt bij tot rust in de groep en maakt het mogelijk dat er in gelijkwaardigheid naar iedereen geluisterd wordt. Op langere termijn dragen luistercirkels bij tot minder conflicten en meer verbinding.
Deze workshop wordt gegeven door leerlingen uit het zesde jaar van het Pius X-Instituut Antwerpen die luistercirkels houden in de klassen van de tweede graad. Als ‘Bruggenbouwers’ kregen ze opleiding om cirkels te leiden, dialoog op gang te brengen en herstelgesprekken te doen bij conflicten.

Anouk Vroemans is leraar en leerlingbegeleider in het S.O. , Pius X-Instituut Antwerpen. Ze geeft trainingen in mindfulness, verbindende communicatie en herstelgericht werken (HERGO-moderator). Zij is tevens medewerker van de vzw Mndfulnessvereniging.

 

11. Mindfulnesstraining voor leerlingen 3de graad S.O.: Live maar ook op afstand (online)

Ook in de voorgaande corona-schooljaren bood ik op onze school een mindfulness-training aan voor geïnteresseerde leerlingen uit de derde graad. Maar dan niet zoals voorheen ‘on campus’ maar via ‘smartschool live’, vanop afstand dus. Graag deel ik mijn ervaringen met dit ‘experiment’ en ga ik hierover met andere onderwijsmensen in gesprek.

Sven Cooremans: leerlingenbegeleider zesde jaar op het atheneum van Mortsel, leerkracht gedragswetenschappen, eerstelijnspsycholoog met zelfstandige praktijk in Mortsel.

Opvoeding


12. Hechting, authenticiteit en mindful zelfcompassie bij jonge kinderen en hun ouders

Elke baby wordt geboren met een blauwdruk om zich te hechten aan de belangrijkste verzorger. En elk kind wordt geboren om zijn of haar potentieel in de wereld te brengen. De wisselwerking tussen ouder en kind bepaalt in sterke mate het psychologisch en cognitief fundament van het kind in ontwikkeling. In deze workshop staan we stil bij hoe mindfulness en zelfcompassie bijdragen aan het voluit leven en vieren van onze kinderen die onze toekomst vormen.

Lydia Castiglione is klinisch psycholoog, doctorandus in zelfcompassie en oprichter van Mimoki te Brussel. Ze heeft een ruime mindfulnessexpertise als trainer, docent en supervisor. Ze begeleidt ook workshops en trainingen voor (nieuwe) moeders en iedereen, in elk moment van de levensloop.


13. Mindfulness, vertrouwen, vastberadenheid en autoriteit

Hoe blijf je vastberaden en vol vertrouwen, moedig en mindful geloven in je rol als ouder, ondersteuner, volwassene?
Vele volwassenen lijken meer dan vroeger in de war te zijn, twijfelen over eigen invloed en aarzelen om op te treden en grenzen te bepalen. Door de steeds toenemende mogelijkheden en verleidingen waaraan jongeren worden blootgesteld en de impact van sociale media verliezen volwassenen hun invloed, worden jongeren onzeker en vermindert hun zelfvertrouwen.
In deze workshop wordt inspiratie geboden vanuit mindfulness om als volwassene vertrouwvol, vastberaden en moedig een voorbeeld te zijn voor de kinderen/jongeren.
Hoe kan mindfulness jou inspireren om aanwezig te blijven in de verwarring, om ondersteunend te zijn terwijl je het zelf niet weet, om een liefdevol anker te zijn als je invloed vermindert?

Mia Jansen is leraar Nederlands in het secundair onderwijs en mindfulnesstrainer. Ze geeft sinds 2007 trainingen voor leraren in ‘Onverstoorbaar Vriendelijk Leiderschap’. Haar missie is om leraren te inspireren om alzo in hun persoonlijke kracht en veerkracht te komen via mindfulness, verbindende communicatie en filosofische inzichten. Ze is actief lid van de Academie voor Levenskunst en is tevens medewerker van de vzw Mindfulnessvereniging.14. Bewust opvoeden met behulp van mindfulness

Opvoeden wordt vaak als de meest vervullende, boeiende en uitdagende taak beschouwd. In deze woelige tijden geldt dat eens te meer.
Mindful opvoeden betekent voor ons bewust opvoeden. Je bewust zijn van de verschillende factoren die meespelen. Factoren bij je kind, factoren bij jezelf, factoren in de omgeving,... Deze factoren opmerken en je er bewust van zijn, zonder deze te beoordelen. Om op die manier bewuster te kunnen kiezen hoe je met bepaalde (moeilijke) situaties omgaat.
Vanuit onze ervaring in het werken met gezinnen, dragen we graag een aantal handvaten aan om meer alert, aanwezig en bewust in je rol als ouders of opvoeder te staan, met een grotere mildheid voor jezelf en met meer vertrouwen.

Evelien Torfs is facilitator van persoonlijke groei en mindfulnesstrainer.
Na 9 jaar gewerkt te hebben als gezinsbegeleidster bij het CKG in Vilvoorde is ze sinds 2 jaar als zelfstandige actief in verschillende samenwerkingen (Slowify, gewoonweg zijn, Springbok Coaching, Schoenen Torfs,…)
Valerie De Roy werkt momenteel bij Magenta – KU Leuven waar ze workshops geeft voor ouders die een kind hebben met extra zorgnoden. Met als focus de zorg-werk-leven balans. De voorbije tien jaar heeft ze ouders, kinderen en leerkrachten begeleid met vragen rond opvoeding, goede communicatie en positief klimaat in het gezin en de klas. Als zelfstandige in bijberoep heeft ze weerbaarheidstrainingen mee vorm gegeven.

Hulpverlening


15. Wat doet mindfulness met/voor mij als zorgverlener?

In deze workshop vertrekken we vanuit mijn ervaring met mindfulness als huisarts en huisvader. Wat heeft mindfulness gebracht voor mij? Wat brengt het voor jou? We gaan hierover in gesprek en delen ervaringen en tips .

Dr. Philippe Van Elsen is huisarts in Oelegem sinds 1990. Via een boek waarin het mededogen hem enorm raakte, leerde hij sinds december 2016 mediteren bij Edel Maex. Dit was het begin van een nieuw stuk van zijn tocht als huisarts, maar ook als huisvader, als vriend, kortom als mens.


16. Uitwisselforum: met mindfulness aan de slag in het hoger onderwijs: Artsen in opleiding

Deze sessie biedt een forum waarin verschillende opleidingen initiatieven met het inbedden van mindfulness in het hoger onderwijs kunnen delen, via het ‘one slide, five minutes’ principe. We nodigen jullie uit om een overzichtsslide, do’s and don’ts, korte oefening, lesmateriaal, of ruw idee mee te brengen en voor te stellen. Wij brengen alvast onze ervaring mee uit de medische opleiding aan UGent en UA. Op deze manier leren we van elkaar en kunnen we materiaal uitwisselen! Wie graag iets voorstelt, gelieve zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 februari, via beide mailadressen onderaan aan te melden en de vraagjes onderaan te beantwoorden. Mensen die liever enkel komen luisteren en bespreken, zonder presentatie zijn ook van harte welkom!

Dr. Fleur Helewaut is huisarts, mindfulnesstrainer en docent aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent, waar zij zich vooral toespitst op het aanleren van communicatievaardigheden en de ontwikkeling van professioneel gedrag bij studenten geneeskunde. Haar bijzondere interesse gaat uit naar compassievolle zorg, waar zij ook onderzoek rond doet.
Dr. Katrien Bombeke is huisarts en professor communicatie-onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Via haar onderzoek naar patiëntgerichtheid ging ze op zoek naar manieren om de hulpverlener-als-persoon meer zuurstof te geven.


17. Het communicatiekompas: navigeren in woelige tijden

Sinds 2011 wordt tijdens de Artsenopleiding aan de Universiteit van Antwerpen een ervaringsgerichte training aangereikt rond het omgaan met diversiteit. Deze training is gebaseerd op drie (visuele) metaforen die het bewustzijn rond diversiteit aanscherpt en ook als houvast kan gebruikt worden in de dagdagelijkse praktijk. Deze metaforen zijn de caleidoscoop, de ijsberg en het communicatiekompas. Ze lijken ons uitgelezen tools om net in deze woelige tijden vol veranderingen te gebruiken. In deze training maken jullie –laverend tussen ervaren, denken en doen- kennis met de metaforen.

Liesbeth Verpooten en Winny Ang zijn huisarts en kinder-en jeugdpsychiater. Ze zijn beiden docent communicatie en Arts & Maatschappij aan de universiteit Antwerpen. Winny voert een doctoraatsonderzoek naar diversiteitsresponsief opleiden in het medisch onderwijs.

Praktische informatie

Prijs

 • Als lid van Mindfulnessvereniging vzw betaal je 25 euro (deelname symposium)
 • Als je geen lid bent van Mindfulnessvereniging vzw betaal je 45 euro voor deelname aan het symposium
 • Als je geen lid bent van Mindfulnessvereniging vzw betaal je 50 euro voor lidmaatschap en deelname aan het symposium
 • Als student betaal je 10 euro

Hoe inschrijven

Via onderstaande knop kan je nu definitief inschrijven en twee keuzes maken voor de workshops in de namiddag:

Ja, ik schrijf me in

Na inschrijving ontvang je een bevestiging via mail met de nodige informatie. Je kan je betaling doen op het rekeningnummer BE58 5230 8121 8579. De inschrijving is definitief na ontvangst van betaling.

Mogen we je vriendelijk verzoeken om dit initiatief onder de aandacht te brengen van leraren, zorgverleners, ouders en alle geïnteresseerden.

Enkele dagen voor 10 februari ontvang je nog een mail met concrete afspraken.


Vriendelijke groeten

Vanwege het bestuur van Mindfulnessvereniging VZW